Buhar Kazanlarında Otomatik Blöf

Blöf, kazan suyu içinde buharlaşma sonucu konsantrasyonu artan çözünmüş ya da askıda kalmış katı madde miktarını kazan için belirlenen limitlere çekebilmek amacıyla kazan suyunun bir kısmının sistemden atılması işlemidir.

Besleme suyu ile birlikte kazana giren katı partiküllerin, kazan suyunun buharlaşması ile konsantrasyonu oldukça artar.

Kazan suyu içinde çözünmüş ve askıda kalmış katı partiküller kazan suyu kalitesinin kontrolü için önem arz etmektedir. TDS seviyesi, kazan üreticisi ve geçerli kılavuzlar tarafından belirtilen sınırlar içinde kalmalıdır. Bu amaçla belirli miktarda kazan suyu sürekli veya periyodik olarak tahliye edilir.

Yüksek seviyedeki çözünmüş katılar (TDS) su taşınması, kışır oluşumu gibi birçok probleme neden olabilir:

Kışır Tabakası

Kışır, esas olarak sıcakta çözünür olan kalsiyum ve magnezyum tuzlarının (karbonatlar veya sülfatlar) veya kazandaki suyun alkalinitesine göre çok yüksek silika konsantrasyonunun varlığından kaynaklanır.

Kışır tabakası, kazan içerisinde besi suyu ile gelen safsızlıkların doğrudan ısı transfer yüzeylerinde çökeltilmesinden veya metal üzerine yerleşen ve sert ve yapışkan hale gelen suda asılı kalan maddeden kaynaklanır. Bir kazanda buharlaşma, yabancı maddelerin konsantrasyonun artmasına neden olur. Bu durum ısı transferlerini engeller ve kazan borularında aşırı ısınmaya yol açar. Bu yüzeylerde ne kadar az ısı iletirlerse o kadar tehlike oluşmaktadır.

Şekil 1: Kışır Tabakası Oluşmuş Bir Kazan Örneği

Blöf yapmak kışır tabakası oluşumu problemini tek başına ortadan kaldırmaz, ancak kazan suyu iletkenliğini ve kalitesini istenilen seviyede tutabilir. Besi suyunun kimyasal dozajlamasının yapılması ile kışır tabakasının oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.

Kışır oluşan yüzeylerde kesinlikle mekanik işlem yapılmamalıdır. Kimyasal yıkama yapılmalıdır.

Su Taşınması

Çözünmüş ve askıda kalmış katı partiküllerin yüksek konsantrasyonu, ısı transferini engellemenin yanı sıra kazan suyunun köpürmesine de sebep olur. Bu durum buhar ile birlikte katı partiküllerin ve suyun buhar sistemine taşınmasına yol açabilir. Su taşınması hem buhar kalitesinin düşmesine sebep olur hem de tesisatta bulunan armatürlere büyük zararlar verebilir.

Şekil 2: Su Taşınması

Otomatik Yüzey Blöf (TDS Kontrol) Sistemi

Otomatik Yüzey Blöf Kontrol sistemi, iletkenlik probu vasıtası ile kazan suyu içerisindeki iletkenliği ölçerek, kontrolör üzerinden set edilen maksimum iletkenlik değeri ile karşılaştırır ve yüzey blöf vanasını açıp kapatarak kazan içerisindeki suyun iletkenliğini sabit tutmaya çalışmaktadır. Buhar kazanlarındaki yüzey blöfü için en verimli sistem budur.

Eğer iletkenlik (µS/cm) değeri maksimum izin verilen (set edilen) iletkenlik değerinin üzerinde ise, iletkenlik değeri set edilen değerin altına düşene kadar kazan suyu blöf yapılır. Eğer kazan suyu iletkenlik değeri set edilen değerin altında ise blöf vanası kapalılık konumunu korur.

Şekil 3: BS4-T Otomatik Yüzey Blöf Sistemi

Otomatik Dip Blöf Sistemi

Tesisattan gelebilecek yağ, pas, kir ve su içerisinde çözünmeyen tuzlar kazan dibine çökerek çamur oluşturur. Otomatik Dip blöf sistemi kazanın dibinde biriken bu çamurun tahliyesi için kullanılır. Dibe çöken çamur kazandaki ısı transferini engelleyerek verimsiz çalışmaya sebep olacaktır. Bu durum mekanik çökmelere ve hatta patlamalara sebep olabilir. Önerilen dip blöf süresi her 8 saatte bir 3-5 saniye arasıdır.

Kontrolörde ayarlanan saatte ve sürede dip blöf vanası açılır ve kazanın dibine çöken çamur temizler. Vira BK 4000 kontrolörünü sıradan zamanlayıcılardan ayıran özellik, vananın açık veya kapalı kalması durumunda alarm alabilmektir.

Şekil 4: DB2 Otomatik Dip Blöf Sistemi

Not: BS4-T Otomatik Yüzey Blöf Sistemi ve DB2 Otomatik Dip Blöf Sistemi TRD 604, EN 12952 ve EN 12953'e göre buhar kazanı tesislerinde çalışmaya uygundur.